Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.
  • Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti cestovního ruchu.
  • Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis.

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. ledna 2016.

  • Podporováno: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.
  • Podrobné informace k programu jsou ke stažení zde.