Chcete se stát partnerem? Podívejte se, jak funguje naše platforma.

Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské listině Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. z roku 2007.

CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI OBECNĚ:

Zlínský kraj je garant a nositel Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje. Strategie je zpracována na bázi spolupráce s relevantními partnery v území, a to vždy na určité definované období. Tato strategie má nezaměnitelnou úlohu v určení směru a vize pro rozvoj cestovního ruchu v rámci kraje – turistického regionu Východní Morava. Předkládá také informace o financování celé struktury a jejího fungování. Zlínský kraj má pro své fungování v cestovním ruchu vlastní organizaci, a to Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (dále jen CCR VM), která je nositelem naplnění vize, strategie Zlínského kraje a usiluje o dosažení cílů Strategie a komunikačních aktivit, podporující rozvoj cestovního ruchu v celém turistickém regionu Východní Morava. CCR VM je organizace založená jako obecně prospěšná společnost Zlínským krajem (v roce 2007 převzala řízení cestovního ruchu od tehdejšího odboru cestovního ruchu).  

CCR VM je krajským destinačním managementem, který své aktivity realizuje na principu kooperace, komunikace a koordinace všech aktérů cestovního ruchu v kraji a dodržuje parametry v rámci svého působení dle kategorizace CzT. Od roku 2017 začaly vznikat ve Zlínském kraji oblastní destinační managementy. CCR VM spolupracuje na bázi 3K platformy s těmito destinačními managementy turistických oblastí a dále pak CCR VM spolupracuje také s jednotlivými aktéry cestovního ruchu na území regionu Východní Morava. DMO a aktéři cestovního ruchu = poradní sbor, úzce spolupracují s CCR VM. Oblastní DMO pak mají svou specifickou úlohu v naplňování cílů v rámci jednotlivých oblastí a věnují se definovaným aktivitám v územích na základě znalostí a požadavků daných oblastí. DMO spravují území, která jsou logicky, kulturně nebo geograficky vymezená, odpovídající zhruba bývalým okresům Zlínského kraje, tzn. Zlínsko – Luhačovicko, Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko.

 

V rámci praktické realizace 3K platformy a efektivní koordinace cestovního ruchu v kraji spolupracují:

-          Zlínský kraj – Odbor strategického rozvoje kraje

-          Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

-          Čtyři oblastní DMO

-          Členové dozorčí a správní rady

-          Výbor pro cestovní ruch

-          Další konzultanti z řad neziskového sektoru.

Výše jmenovaní tvoří aktivní pracovní skupinu složenou ze zástupců veřejného a soukromého sektoru i neziskových organizací, se kterou spolupracuje CCRVM na základě 3K platformy.

Mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu probíhá v průběhu celého roku plynulá komunikace prostřednictvím emailů, telefonů či osobních schůzek. Dochází k pravidelné informovanosti v rámci pracovních jednání.

-          CCR VM a Zlínský kraj – týdenní až denní kontakt a emailová komunikace.

-          CCR VM a DMO – každotýdenní emailová komunikace, pravidelná schůzka vždy 1x za měsíc nebo dle potřeby. Dále společně organizují rozličné workshopy, setkávání, pracovní skupiny, press tripy, plány pro nadcházející období, produkty, tiskoviny apod. CCR VM a DMO spolupracují na základě uzavřené dohody o spolupráci, která vznikla na základě obecného konsensu mezi Zlínským krajem – CCR VM a DMO.

-          Důležitou úlohu v rámci celého systému cestovního ruchu tvoří turistická informační centra, s nimiž na základě domluvy komunikuje CCR VM anebo jednotlivé DMO. CCR VM a informační centra – pravidelné setkání 1 – 2 krát za rok, plus pravidelná telefonická a emailová komunikace. V období týkajícím se recertifikace proběhla 2 setkání se zástupci IC (on-line a prezenční forma)

-          CCR VM v součinnosti s destinačními managementy a turistickými informačními centry vede statistiku návštěvnosti dvaceti tzv. referenčních turistických cílů.

-          V součinnosti s destinačními managementy, turistickými informačními centry a vybranými (referenčními) turistickými cíli je od r. 2008 sestavována statistika návštěvnosti (pololetní, tři čtvrtletí a celý rok) těchto cílů. Výstupy z časových řad návštěvnosti jednodenních cílů slouží mj. jako ukazatel pro hodnocení marketingových projektů v oblasti cestovního ruchu v kraji, ale i v dílčích turistických zónách a oblastech.

-          CCR VM a poradní sbor – schůzky dle potřeby v průběhu celého roku, pravidelná emailová a telefonická komunikace. Činnost poradního sboru se při spolupráci v rámci cestovního ruchu ve Zlínském kraji velmi osvědčila a jeví se jako přínosné a potřebné dále prohlubovat spolupráci již etablovaných aktérů na poli cestovního ruchu.

 

Spolupráce CCR VM, DMO a dalších účastníků 3K platformy spočívá zejména v následujících aktivitách:

-       v přenášení informací napříč aktéry cestovního ruchu všemi směry

-       aktivní práci při tvorbě projektů k čerpání prostředků z rozličných fondů a jiných zdrojů

-       ediční činnosti (tvorba edičních řad oblastí, odborná garance obsahu tiskovin, zajišťování podkladů)

-       tvorba produktů v rámci kraje

-       tvorba strategií pro stanovené období s ohledem na plánované produkty, aktivity, novinky v regionu, spolupráce rovněž v oblasti plánování veletržních prezentací dle potřeb našeho regionu s ohledem na zdrojové trhy oblasti a Východní Moravy

-       aktivní účasti na veletržních prezentacích, výstavách a prezentacích sloužících k podpoře prodeje

-       spolupráci při tvorbě a naplňování marketingové strategie Východní Moravy

-       zajišťování potřebných dat nezbytných k nastavení metodiky analýzy prostředí

-       v komunikaci s informačními centry a v koordinaci činnosti s těmito významnými subjekty v systému cestovního ruchu.

 

Zástupci DMO 2021 - 2022

Zlínsko a Luhačovicko

Jana Pastyříková

Kroměřížsko

Alena Horáková

Valašsko

Adéla Kousalová
Marek Chytka

Slovácko

Lenka Durďáková
Veronika Friedlová

 

Termíny setkání s DMO v roce 2021 a 2022: 

5.1.2021 – vyhodnocení kampaně „Dovolená 2021“ vč. Agenturního výstupu z kampaně CCRVM; opatření COVID-19 – reflexe CCR VM a CzechTourismu na vládní opatření; aktivity leden – březen, souhrn za DMO; zapracování diskutovaných připomínek DMO k marketingovým aktivitám CCRVM   

2.3.2021 – představení nové ředitelky CCRVM; info o jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch

7.4.2021 – Zlínský kraj (ZK) informoval o zpracování vyhodnocení potenciálu CR ve Zlínském kraji; vouchery na ubytování poskytované ZK pro pracovníky ve zdravotnictví a v soc. službách; DMO akční plán pro restart CR v kraji

3.5.2021 – Program RP21-21 Vouchery – spolupráce ZK s DMO, komunikace s veřejností a HUZ; společná kampaň „Dovolená na Východní Moravě 2021; zařazení obcí do turistických oblastí; potenciál rozvoje CR v okolí Baťova kanálu; monitorovací indikátory dotace; zařazení tématu CR v rámci prezentace na krajských akcích

8.6.2021 – ZK informoval o realizaci programu RP 21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora CR; CCRVM možnost společného šetření „profilu návštěvníka v době po COVID-19 ve všech DMO“; DMO hodnocení potenciálu CR ve ZK; poskytování fotografií a řešení společné platformy pro ukládání souborů

3.8.2021 – program RP 21-21 Vouchery; monitorovací indikátory a výkonnostní příspěvek 2022

2.11.2021 – monitorovací indikátory v roce 2022; plánování setkání se starosty, se zástupci TIC; seminář venkovská turistika a agroturistika; spolupráce při přípravě projektů s tématikou cyklistiky Zlínska a Luhačovicka a CCRVM

18.1.2022 – spolupráce DMO a oddělení komunikace a vnějších vztahů ZK; závazky plynoucí z dotačních smluv, stav přípravy realizace projektů destinačních společností a plány jednotlivých organizací v roce 2022; závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace za rok 2021

8. 3. 2022 – jednání za účasti pana hejtmana, pravidelná spolupráce CCRVM a oblastních DMO v rámci celého roku, hlavní cíle a turistické produkty, na kterých pracují jednotlivá DMO, spolupráce s krajským TIC

 

Členové správní rady CCR Východní Morava, o.p.s. 

Jiří Dědek – generální ředitel Lázně Luhačovice, a.s.

Tomáš Blabla – generální ředitel Resortu Valachy Velké Karlovice

Jan Pijáček – Jízda králů Vlčnov

doc. Ing. Vratislav Kozák Ph.D. – docent FAME UTB, marketing a management 

Mgr. Barbara Koňaříková Zbránková DiS., průvodkyně CR

Bc. Roman Kalabus – manažer Bike Resort Valašsko, Čemba

 

Členové Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje (VCR ZZK)

Ing. Stanislav Blaha – předseda správní rady Regionu Slovácko, starosta Uh. Hradiště

Ing. Michal Dvouletý MBA - zastupitel Zlínského kraje a Města Uherské Hradiště

Ing. Petr Galatík – podnikatel, rekreační dvůr Těšánky, Grunt Galatík

Roman Lebloch – město Luhačovice

Ing. Jindřich Ondruš – generální ředitel Národní muzeum v přírodě

Jiří Ott – místostarosta Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek – starosta Bystřice pod Hostýnem

Martina Urbánková – obchodní manažerka

PaeDr. Yvona Wojaczková – místostarostka Valašské Meziřící

 

Zástupci Zlínského kraje

MSc. Lubomír Traub – náměstek hejtmana ZK za cestovní ruch

Mgr. Milan Filip – vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Ing. Jana Koldová – vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Monika Daňková - projektový manažer oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu

 

Stálí hosté VCR ZZK

Mgr. Zuzana Vojtová – ředitelka CCR VM

Ing. Lenka Durďáková – DMO Slovácko

Bc. Alena Horáková – DMO Kroměřížsko

Mgr. Jana Pastyříková – DMO Zlínsko a Luhačovicko

Marek Chytka – DMO Valašsko

 

Termíny jednání Výboru pro cestovní ruch ZZK:

4.2.2021 – představení CCR VM, plán aktivit na rok 2021

8.4.2021 – představení nové ředitelky CCR VM, vize další činnosti, dotace v CR, informace o jednání Komise Rady AKČR pro CR

10.6.2021 – dotace v CR, Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, DMO Kroměřížsko, DMO Slovácko

8.9.2021 – dotace v CR, Program RP21-21, projekty cyklostezek v rámci programu SFDI, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

8.12.2021 – dotace organizacím v CR, shrnutí činnosti CCR VM a EKSCM v roce 2021, DMO Zlínsko a Luhačovicko, DMO Valašsko, plán práce Výboru na rok 2022

23.2.2022 – projekty organizací v CR – návratná finanční výpomoc

 

Konzultanti z řad neziskového a veřejného sektoru

Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá u Velehradu

Martin Peterka, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Martina Janochová, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Renata Polišenská, MAS Buchlov

Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o. p. s.

Ivan Mařák, Baťův kanál, o.p.s.

 

Termíny jednání podle potřeby celoročně. 

S konzultanty jsou diskutována dílčí odborná témata související s přípravou aktivit v rámci cestovního ruchu a jejich realizace. Zástupce CCRVM se účastní dalších jednání s aktéry cestovního ruchu v jednotlivých turistických oblastech, mikroregionech, MAS a dalších, kde jsou řešeny otázky cestovního ruchu. Výstupy a potřeby zástupce CCRVM přenáší na Zlínský kraj.

 

 


 

POZN.: V průběhu let 2007 – 2021 byla v turistickém regionu Východní Morava realizována řada projektů, k nimž byly uzavřeny partnerské smlouvy na dobu realizace projektů. Ačkoliv jsou projekty již po tzv. udržitelnosti, navázané profesní vztahy a vazby přetrvávají.