Chcete se stát partnerem? Podívejte se, jak funguje naše platforma.

Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské listině Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. z roku 2007.

 

Zlínský kraj je garant a nositel Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje. Strategie je zpracována na bázi spolupráce s relevantními partnery v území, a to vždy na určité definované období. Tato strategie má nezaměnitelnou úlohu v určení směru a vize pro rozvoj cestovního ruchu v rámci kraje – turistického regionu Východní Morava. Předkládá také informace o financování celé struktury a jejího fungování. Zlínský kraj má pro své fungování v cestovním ruchu vlastní organizaci, a to Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (dále jen CCR VM), která je nositelem naplnění vize, strategie Zlínského kraje a usiluje o dosažení cílů Strategie a komunikačních aktivit, podporující rozvoj cestovního ruchu v celém turistickém regionu Východní Morava. CCR VM je organizace založená jako obecně prospěšná společnost Zlínským krajem (v roce 2007 převzala řízení cestovního ruchu od tehdejšího odboru cestovního ruchu).  

CCR VM je krajským destinačním managementem, který své aktivity realizuje na principu kooperace, komunikace a koordinace všech aktérů cestovního ruchu v kraji a dodržuje parametry v rámci svého působení dle kategorizace CzT. Od roku 2017 začaly vznikat ve Zlínském kraji oblastní destinační managementy. CCR VM spolupracuje na bázi 3K platformy s těmito destinačními managementy turistických oblastí a dále pak CCR VM spolupracuje také s jednotlivými aktéry cestovního ruchu na území regionu Východní Morava. DMO a aktéři cestovního ruchu = poradní sbor, úzce spolupracují s CCR VM. Oblastní DMO pak mají svou specifickou úlohu v naplňování cílů v rámci jednotlivých oblastí a věnují se definovaným aktivitám v územích na základě znalostí a požadavků daných oblastí. DMO spravují území, která jsou logicky, kulturně nebo geograficky vymezená, odpovídající zhruba bývalým okresům Zlínského kraje, tzn. Zlínsko – Luhačovicko, Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko.

K praktické realizaci 3K platformy a k efektivní koordinaci cestovního ruchu v kraji slouží tedy:

-          Zlínský kraj – Odbor strategického rozvoje kraje.

-          Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

-          Jednotlivé DMO.

-          Poradní sbor = externí tým aktérů z oblasti cestovního ruchu (soukromníci, podnikatelé, samosprávy apod.).

-          DMO a poradní sbor tvoří dohromady aktivní pracovní skupinu, jejíž aktéři na základě 3K platformy spolupracují s CCR VM.

-          Mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu probíhá v průběhu celého roku plynulá komunikace prostřednictvím emailů, telefonů či osobních schůzek. Dochází k pravidelné informovanosti a toku informací.

-          CCR VM a Zlínský kraj – pravidelné schůzky a emailová komunikace.

-          CCR VM a DMO – každotýdenní emailová komunikace, pravidelná schůzka vždy 1x za měsíc nebo dle potřeby. Dále společně organizují rozličné workshopy, setkávání, pracovní skupiny, press tripy, plány pro nadcházející období, produkty, tiskoviny apod. CCR VM a DMO spolupracují na základě uzavřené dohody o spolupráci, která vznikla na základě obecného konsensu mezi Zlínským krajem – CCR VMO a DMO.

-          Důležitou úlohu v rámci celého systému cestovního ruchu tvoří informační centra, s nimiž na základě domluvy komunikuje CCR VM anebo jednotlivé DMO. CCR VM a informační centra – pravidelné setkání 2–3 krát za rok, plus pravidelná telefonická a emailová komunikace.

-          CCRVM v součinnosti s turistickými informačními centry od r. 2008 vede statistiku návštěvnosti dvaceti tzv. referenčních informačních center.

-          V součinnosti s turistickými informačními centry a vybranými (referenčními) turistickými cíli je od r. 2008 sestavována statistika návštěvnosti (pololetní, tři čtvrtletí a celý rok) těchto cílů. Výstupy z časových řad návštěvnosti jednodenních cílů slouží mj. jako ukazatel pro hodnocení marketingových projektů v oblasti cestovního ruchu v kraji, ale i v dílčích turistických zónách a oblastech.

-          CCR VM a poradní sbor – jednou ročně jednání Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy, dále dle potřeby schůzky v průběhu celého roku, pravidelná emailová a telefonická komunikace. Činnost poradního sboru se při spolupráci v rámci cestovního ruchu ve Zlínském kraji velmi osvědčila a jeví se jako přínosné a potřebné dále prohlubovat spolupráci již etablovaných aktérů na poli cestovního ruchu.

 

Spolupráce CCR VM, DMO a poradního sboru spočívá zejména v následujících aktivitách:

-        v přenášení informací napříč aktéry cestovního ruchu všemi směry

-        aktivní práci při tvorbě projektů k čerpání prostředků z rozličných fondů a jiných zdrojů

-        ediční činnosti (tvorba edičních řad oblastí, odborná garance obsahu tiskovin, zajišťování podkladů)

-        tvorba produktů v rámci kraje

-        tvorba strategií pro stanovené období s ohledem na plánované produkty, aktivity, novinky v regionu, spolupráce rovněž v oblasti plánování veletržních prezentacích dle potřeb našeho regionu s ohledem na zdrojové trhy oblasti a Východní Moravy

-        aktivní účasti na veletržních prezentacích, výstavách a prezentacích sloužících k podpoře prodeje

-        spolupráci při tvorbě a naplňování marketingové strategie Východní Moravy

-        zajišťování potřebných dat nezbytných k nastavení metodiky analýzy prostředí

-        v kontaktu na informační centra a koordinace činnosti s těmito významnými subjekty v systému cestovního ruchu.

Náplň práce externího výkonného managementu řízení a koordinace turistických oblastí spočívá zejména v následujících aktivitách:

-          v přenášení informací oběma směry

-          aktivní práci při tvorbě projektů k čerpání prostředků z evropských fondů

-          ediční činnosti (tvorba edičních řad oblastí, odborná garance obsahu tiskovin, zajišťování podkladů)

-          iniciace produktové tvorby

-          spolurozhodování o veletržních prezentacích dle potřeb TO s ohledem na zdrojové trhy oblasti a Východní Moravy

-          aktivní účasti na veletržních prezentacích, výstavách a prezentacích sloužících k podpoře prodeje

-          spolupráci při tvorbě a naplňování marketingové strategie Východní Moravy

-          zajišťování potřebných dat nezbytných k nastavení metodiky analýzy prostředí

-          v kontaktu na informační centra a koordinace činnosti s těmito významnými subjekty v systému cestovního ruchu.

 

DMO r. 2021

Zlínsko a Luhačovicko:

Jana Pastyříková, Luhačovické Zálesí
Pavla Julinová, Magistrát města Zlína

Kroměřížsko

Alena Horáková, TO Kroměřížsko

Valašsko

Adéla Kousalová, TO Valašsko
Helena Volková, město Vsetín

Slovácko

Lenka Durďáková, Region Slovácko
Hana Patková, IC Uherské Hradiště

 

PORADNÍ SBOR (r. 2021)

S konzultanty jsou diskutována dílčí odborná témata související s přípravou aktivit v rámci cestovního ruchu a jejich realizace. Konají se společná setkání, workshopy, konference, semináře apod., a to rovněž společně s DMO.

Konzultanti z řad podnikatelských subjektů:

Josef Michálek, hotel Pohoda Luhačovice

Roman Taťák, hotel Augustiniánský dům, Luhačovice

Petr Borák, hotel Augustiniánský dům

Michal Vala, Resort Valachy, Velké Karlovice

Tomáš Blabla, resort Valachy Velké Karlovice

Josef Hájek, hotel Skanzen, Modrá u Velehradu

Libor Cabák, Rožnovský pivovar, Rožnov pod Radhoštěm

Boris Zubík, hotel Černý Orel, Kroměříž

Dalibor Chrastina, Lázně Luhačovice, a. s.

Jiří Dědek, Lázně Luhačovice a.s.

Libor Staňa, Balony.eu, Břestek

Josef Žíla, Ranč Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm

Petr Gottwald, Dvůr pod Starýma Horama, Boršice

Michal Hampala, Hamboat, půjčovna lodí Spytihněv

Šárka Vylimcová, Lázně Luhačovice a.s.

 

Konzultanti z řad neziskového a veřejného sektoru

Roman Kalabus, Bike Resort Valašsko, Valašská rekreologická společnost Vsetín

Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá u Velehradu

Martin Peterka, Evropská stezka sv. Cyrila a Metoděje

Martina Janochová, Evropská stezka sv. Cyrila a Metoděje

Marta Polášková, místostarostka města Kunovice

Renata Polišenská, MAS Buchlov

Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o. p. s.

 

POZN.: V průběhu let 2007 – 2018 byla v turistickém regionu Východní Morava realizována řada projektů, k nimž byly uzavřeny partnerské smlouvy na dobu realizace projektů. Ačkoliv jsou projekty již po tzv. udržitelnosti, navázané profesní vztahy a vazby přetrvávají.