Chcete se stát partnerem? Podívejte se, jak funguje naše platforma.

3K PLATFORMA

Turistický region Východní Morava

Na principu KOOPERACE – KOMUNIKACE – KOORDINACE je založena činnost destinačního managementu. Tyto principy jsou také pojmenovány v zakladatelské listiny Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. z roku 2007.

Zlínský kraj je nositelem a garantem Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje (dále jen Program rozvoje) do roku 2030. Na tento program navazuje Strategie činnosti CCRVM (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy) a to vždy na definované období. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy svou činností naplňuje Akční plán, vyplývající ze Strategie, čímž naplňuje cíle stanovené jak Programem rozvoje, tak Strategií.

CCRVM je krajským destinačním managementem s rozsahem působení dle kategorizace Czech Tourismu. Od roku 2017 působí v regionu 4 oblastní destinační managementy (dále DMO), se kterými CCRVM úzce spolupracuje na bázi 3K platformy. Rovněž jejich rozsah činnosti vychází z definice oblastních DMO dle kategorizace Czech Tourismu. CCRVM a oblastní DMO mají pravidelné schůzky, a ty se věnují především se na základě detailní znalosti terénu věnují především rozvoji destinačního managementu a turistických produktů destinace na oblastní úrovni a společně s Centrálou připravují nabídku celého kraje.

CCRVM i oblastní DMO jsou financovány převážně z provozní dotace Zlínského kraje. Oblastní DMO jsou navíc financovány z příspěvků řádných členů.

 

Pro efektivní řízení 3K platformy mezi hlavní aktéry patří:

- Zlínský kraj – Odbor strategického rozvoje kraje
- Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
- 4 oblastní DMO (Zlínsko a Luhačovicko, Kroměřížsko, Valašsko, Slovácko)
- Poradní sbor

 • Členové dozorčí a správní rady
 • Výbor pro cestovní ruch
 • Konzultanti z řad neziskového sektoru
 • Partneři z veřejného i soukromého sektoru

 

Mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu probíhá v průběhu celého roku plynulá komunikace prostřednictvím osobních schůzek, emailů a telefonů. Dochází k pravidelné informovanosti a toku informací:

-         CCRVM a Zlínský kraj – téměř každodenní kontakt a emailová komunikace.

-         CCRVM a DMO – pravidelná koordinační schůzka se koná vždy 1x za měsíc nebo dle potřeby, průběžná osobní, telefonická a emailová komunikace, dle potřeby.

 

CCRVM a DMO spolupracují také na organizaci workshopů, press tripů, konzultují plány pro nadcházející období, produkty i tiskoviny. CCRVM a DMO spolupracují na základě uzavřené dohody o spolupráci, která vznikla na základě obecného konsensu mezi Zlínským krajem – CCRVM a DMO.

Informační centra tvoří důležitou úlohu v rámci celého systému cestovního ruchu, s nimiž na základě domluvy komunikuje CCRVM anebo jednotlivé DMO. CCRVM a informační centra mají nastaveno pravidelné setkávání a to 2–3 krát za rok, plus pravidelná telefonická a emailová komunikace v případě potřeby.

-          CCRVM v součinnosti s DMO a turistickými informačními centry od r. 2008 vede statistiku návštěvnosti dvaceti tzv. referenčních informačních center.

-          V součinnosti s DMO, TIC a vybranými (referenčními) turistickými cíli je od r. 2008 sestavována statistika návštěvnosti (dle jednotlivých Q) těchto cílů. Výstupy z časových řad návštěvnosti jednodenních cílů slouží mj. jako ukazatel pro hodnocení marketingových projektů v oblasti cestovního ruchu v kraji, ale i v dílčích turistických destinacích.  

-        CCRVM a poradní sbor – jednou ročně jednání Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy, dále dle potřeby schůzky v průběhu celého roku, pravidelná emailová a telefonická komunikace. Činnost poradního sboru se při spolupráci v rámci cestovního ruchu ve Zlínském kraji velmi osvědčila a jeví se jako přínosné a potřebné dále prohlubovat spolupráci již etablovaných aktérů na poli cestovního ruchu.

 

Aktivity 3K platformy jsou:

-          tvorba strategií pro stanovené období a zpracování akčních plánů včetně vyhodnocení jejich realizace.

-          přenášení informací 3K platformy

-          aktivní práce při tvorbě projektů za účelem čerpání prostředků z dotačních titulů a jiných zdrojů

-          ediční činnost (tvorba obsahu, zajišťování grafického zpracování a podkladů, tisk)

-          tvorba turistických produktů

-          aktivní účast na veletrzích a jiných prezentacích

-          zajišťování vstupních dat nezbytných pro tvorbu a následné vyhodnocování projektů a marketingových činností

-          spolupráce s turistickými informačními centry a zajišťování vzdělávání ve spolupráci s regionálním zastoupením ATIC

 

Destinační management 2023


Zlínsko a Luhačovicko:

 •  Jana Pastyříková
 •  Kateřina Skřítková

Kroměřížsko:

 • Bc. Alena Horáková
 • Veronika Kuklová

 

Valašsko:

 • Marek Chytka
 • Adéla Kousalová

Slovácko:

 • Ing. Lenka Durďáková
 • Ing. Veronika Friedlová

 

 

Termíny setkání s DMO v roce 2022 a 2023:

 

22.6.2022 - Informace o rozvoji www.vychodni-morava.cz, fotobanka, Zahájení „šetření domácího návštěvníka“, plán distribuce propagačních materiálu na TIC, novinky v regionu

 

29.8.2022 – shrnutí spolupráce krajské a oblastní DMO, nastavení parametrů výkonnostního příspěvku pro rok 2023, informace o dopadové studii Baťova kanálu a informace o přípravě semináře zaměřeného na stellplatzy na Valašsku.

 

26.9.2022 - Nastavení monitorovacích indikátorů a výkonnostního příspěvku pro oblastní destinační společnosti v roce 2023, web – kalendář akcí, workshop v rámci projektu " Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky

 

25.10. – 26.10.2022 – workshopy v rámci projektu Udržitelný cestovní ruch, výstupy ze šetření v oblastech Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty

 

7.11.2022 - tématem k projednání bylo příprava propagační tiskoviny ZK na téma nových trendů v cyklistice, představení připravovaných turistických produktů jednotlivých DMO v roce 2023, informace k tématu konferenční turistika

 

7.12.2022 – setkání nad tématy rekapitulace roku 2022 a výhled na rok 2023, informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech, informace o plánovaném produktu "Chřiby na kole" po setkání s partnery a dalšími subjekty i mimo DMO Kroměřížsko.

 

24.1.2023 - projekty předložené destinačními společnostmi v rámci NPPCRR, KOVED, plán aktivit destinačních společností 2023, kampaně v roce 2023, spolupráce CCRVM a DMO, konference cestovního ruchu ve Zlínském kraji 2.3.2023, setkání s IC v roce 2023, Manuál udržitelného cestovního ruchu.

 

2.3.2023 – setkání na konferenci Cestovní ruch Zlínského kraje 2023, panelová diskuze DMO a CCRVM, zástupců soukromého prostoru

 

11.4.2023 – k projednání byly informace z jednání koordinátorů, plán CCRVM – TZ, NWL, tripy, projekty aj., rekapitulace jarních veletrhů, aktualizace nabídky kempů, travel day Brno – prezentace CCRVM (UNESCO, Lázeňství Luha, Aktivně, Baťův Zlín, Folklor a tradice), podpora gastronomie – seznam kvalitních restaurací, příprava IC na sezonu, stánek ZFF, aj.

 

15.5.2023 – prezentace výstupů šetření Domácího návštěvníka – IPSOS, průzkum realizovaný CCRVM za podpory ZK, zvýšení hrdosti na svůj region, informace o tom, na co jsou v kraji rezidenti pyšní. Systém GAS, tiskovina kempy, projekt zaměřený na gastro tématiku, komunikace území Bílých Karpat, problematika vyplácení výkonnostního příspěvku za uplynulý kalendářní rok.

 

Členové správní rady CCR Východní Morava, o.p.s.

 

Jiří Dědek – generální ředitel Lázně Luhačovice, a.s.

Tomáš Blabla – generální ředitel Resortu Valachy Velké Karlovice

Jan Pijáček – Jízda králů Vlčnov

doc. Ing. Vratislav Kozák Ph.D. – docent FAME UTB, marketing a management 

Mgr. Barbara Koňaříková Zbránková DiS., průvodkyně CR

Bc. Roman Kalabus – manažer Bike Resort Valašsko, Čemba

 

Členové Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje (VCR ZZK)

Ing. Stanislav Blaha – předseda správní rady Regionu Slovácko, starosta Uh. Hradiště

Ing. Michal Dvouletý MBA, zastupitel Zlínského kraje a Města Uherské Hradiště

Ing. Petr Galatík – podnikatel, rekreační dvůr Těšánky, Grunt Galatík

Roman Lebloch – město Luhačovice

Ing. Jindřich Ondruš – generální ředitel Národní muzeum v přírodě

Jiří Ott – místostarosta Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek – starosta Bystřice pod Hostýnem

Martina Urbánková – obchodní manažerka,

PaeDr. Yvona Wojaczková – místostarostka Valašské Meziřící

 

Zástupci Zlínského kraje:

MSc. Lubomír Traub – náměstek hejtmana ZK za cestovní ruch

Mgr. Milan Filip – vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Ing. Jana Koldová – vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Monika Daňková - projektový manažer oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu

 

Stálí hosté VCR ZZK:

Mgr. Zuzana Vojtová – ředitelka CCR VM

Ing. Lenka Durďáková – DMO Slovácko

Bc. Alena Horáková – DMO Kroměřížsko

Mgr. Jana Pastyříková – DMO Zlínsko a Luhačovicko

Marek Chytka – DMO Valašsko

 

 

Termíny jednání Výboru pro cestovní ruch ZK (každé 2 měsíce):

 

22.6.2022 - Dotace v cestovním ruchu - Fond Pustevny a Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Informace o činnosti CCRVM a EKSCM, Komunikační strategie cyklostezky Bevlava

8. 9. 2022 - VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU – informace o ukončení programu, Rozvoj cyklistiky ve Zlínském kraji

18. 10. 2022 - Informace o změně jednacího řádu výboru Zastupitelstva Zlínského kraje, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace.

7. 12. 2022 - Schválení plánu práce výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2023, Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu v roce 2023, CCRVM a EKSCM – shrnutí činnosti v roce 2022 a plán činnosti v roce 2023

22.2.2023 – představení projektu Cestuj a poznávej Východní Moravu, představení společnosti zastupující turistickou oblast Slovácko, představení aktivit společnosti zastupující turistickou oblast Valašsko.

19.4.2023 – informace o poskytnutí dotací Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK a Program na podporu obnovy venkova DT1 až DT5, Individuální investiční dotace z Fondu Zlínského kraje - Matice svatohostýnská, z.s. a Obec Modrá, Záměr řízení vodní cesty Baťův kanál a převzetí práv a povinností Baťův kanál, o.p.s. Zlínským a Jihomoravským krajem, aktivity CCRVM 1.Q, představení aktivit společnosti zastupující turistickou oblast Kroměřížsko

 

 

Konzultanti z řad neziskového a veřejného sektoru

Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá u Velehradu

Ing. Martin Peterka, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Ing. Martina Janochová, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Renata Polišenská, MAS Buchlov

Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o. p. s.

Ivan Mařák, Baťův kanál, o.p.s.

 

Termíny jednání podle potřeby celoročně.

 

S konzultanty je pravidelně komunikován plán aktivit CCRVM a jejich realizace. CCRVM se účastní i dalších jednání s jednotlivými aktéry cestovního ruchu v kraji, mikroregionech, MAS a dalších, kde jsou řešeny otázky cestovního ruchu. Výstupy jsou následně prezentování na setkání DMO a Zlínskému kraji.

 

 

POZN.: V průběhu let 2007 – 2022 byla v turistickém regionu Východní Morava realizována řada projektů, k nimž byly uzavřeny partnerské smlouvy na dobu realizace projektů. Ačkoliv jsou projekty již po tzv. udržitelnosti, navázané profesní vztahy a vazby přetrvávají.