Chcete se stát partnerem? Podívejte se, jak funguje naše platforma.

 

Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské listině Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. z roku 2007.K praktické realizaci 3 K platformy a k efektivní koordinaci cestovního ruchu v kraji je u Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ustaven poradní sbor ředitele – externí tým podporující řízení a koordinaci aktivit v turistických oblastech.

Členy poradního sboru, který má charakter pružného pracovního týmu, jsou zástupci jednotlivých turistických oblastí a zástupci vybraných podnikatelských subjektů nebo neziskového sektoru. Posláním tohoto poradního sboru je hájit zájmy jednotlivých turistických oblastí zastoupených v turistickém regionu Východní Morava a na bázi smluvního partnerství s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy pomáhat jejímu internímu výkonnému managementu koordinovat a řídit společné a dohodnuté aktivity ve svých oblastech jak směrem k soukromému, tak i veřejnému sektoru. Každá turistická oblast (Valašsko, Slovácko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko) je v tomto poradním sboru zastoupena dvěma členy. Tento poradní sbor byl ustaven v prosinci 2007.

Náplň práce externího výkonného managementu řízení a koordinace turistických oblastí spočívá zejména v následujících aktivitách:

-          v přenášení informací oběma směry

-          aktivní práci při tvorbě projektů k čerpání prostředků z evropských fondů

-          ediční činnosti (tvorba edičních řad oblastí, odborná garance obsahu tiskovin, zajišťování podkladů)

-          iniciace produktové tvorby

-          spolurozhodování o veletržních prezentacích dle potřeb TO s ohledem na zdrojové trhy oblasti a Východní Moravy

-          aktivní účasti na veletržních prezentacích, výstavách a prezentacích sloužících k podpoře prodeje

-          spolupráci při tvorbě a naplňování marketingové strategie Východní Moravy

-          zajišťování potřebných dat nezbytných k nastavení metodiky analýzy prostředí

-          v kontaktu na informační centra a koordinace činnosti s těmito významnými subjekty v systému cestovního ruchu.

 

Činnost tohoto poradního sboru se při koordinaci cestovního ruchu ve Zlínském kraji velmi osvědčila. Část členů poradního soboru byla rovněž jmenována do Pracovní skupiny pro cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Zlínského kraje.

Tato pracovní skupina je hlavním komunikačním kanálem MMR ČR a jsou z podnětu uvedeného ministerstva zakládány jako nástroj pro koordinaci rozvoje cestovního ruchu a destinačních managementů na regionální úrovni a současně i jako nástroj pro přenos informací o potřebách území a rozvojových záměrech na národní úrovni.

Aktivity této pracovní skupiny spočívají ve zpracování odborných podkladů pro RSK, zaměřených na zjišťování potřeb v území kraje v oblasti cestovního ruchu, v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (SRZK), kde se v pilíři nazvaném Atraktivní region specifikují potřeby území právě v oblasti cestovního ruchu.

Mimo jiné se zde konstatuje: „Obecně se tak v rámci posilování konkurenceschopnosti Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu jeví jako potřebné dále prohlubovat spolupráci již etablovaných aktérů na poli cestovního ruchu v duchu konceptu destinačního managementu s vedoucím postavením Centrály cestovního ruchu Východní Moravy jako zastřešující instituce na poli aktivit v cestovním ruchu ve Zlínském kraji.“

Členové poradního sboru ředitele CCRVM

Zlínsko a Luhačovicko:

Jana Pastyříková, Luhačovské Zálesí
Pavla Julinová, Magistrát města Zlína

Kroměřížsko

Alena Horáková, Dsetinace Kroměřížsko
Pavel Zrna, město Kroměříž

Valašsko

Marie Přibylová, Destinační společnost Valašsko
Helena Volková, Destinační společnost Valašsko

Slovácko

Lenka Durďáková, Region Slovácko
Hana Patková, IC Uherské Hradiště

 

Konzultanti z řad podnikatelských subjektů:

S konzultanty jsou diskutovány dílčí odborná témata související s marketingovým plánem a přípravou aktivit k jeho realizaci.

Josef Michálek, hotel Pohoda Luhačovice

Roman Taťák, hotel Augustiniánský dům, Luhačovice

Michal Vala, Resort Valachy, Velké Karlovice

Josef Hájek, hotel Skanzen, Modrá u Velehradu

Libor Cabák, Rožnovský pivovar, Rožnov pod Radhoštěm

Boris Zubík, hotel Černý Orel, Kroměříž

Dalibor Chrastina, Lázně Luhačovice, a. s.

Libor Staňa, Balony.eu, Břestek

Josef Žíla, Ranč Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm

Petr Gottwald, Dvůr pod Starýma Horama, Boršice

Michal Hampala, Hamboat, půjčovna lodí Spytihněv

 

Konzultanti z řad neziskového a veřejného sektoru

Roman Kalabus, Bike Resort Valašsko, Valašská rekreologická společnosti Vsetín

Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá u Velehradu

Martin Peterka, Evropská stezka sv. Cyrila a Metoděje

Ivana Majíčková, starostka města Kunovice

Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o. p. s.

Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

 

POZN.: V průběhu let 2007 – 2017 byla v turistickém regionu Východní Morava realizována řada projektů, k nimž byly uzavřeny partnerské smlouvy na dobu realizace projektů. Ačkoliv jsou projekty již po tzv. udržitelnosti, navázané profesní vztahy a vazby přetrvávají.


 

 

Aktivní partneři CCRVM

(Typ subjektu:IC = turistické informační centrum,  M= municipalita, NS = neziskový sektor, P = podnikatelský sektor)

(Doklad: s – smlouva, e – osobní a elektronická komunikace na základě vazeb vytvořených v předchozích projektech)

 

Doklad

Název/Jméno partnera

Adresa

Kontaktní osoba

Typ subjektu

Charakter součinnosti

s

Informační centrum Velké Karlovice

Velké Karlovice 299

Dagmar Stoklasová, 571 444 039

IC, smlouva

Součinnost při realizaci tripů, webová prezentace, editace CMS, statistiky

s

Knihovna Kroměříž p. o.

TIC Kroměříž

 

Slovanské náměstí 3920, Kroměříž

Veronika Ivanová, 777 671 788

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích

s

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Informační centrum

Dolní nám. 1356, Vsetín

Otakar Hošek, 571 441 441

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích

s

Město Brumov-Bylnice

Nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

Ludmila Húdková, 577 330 138

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky

s

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137, Bystřice p. Hostýnem

Markéta Gábová, 573 501 901

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích, součinnost při realizaci tripů

s

Město Karolinka

Radniční náměstí 42, Karolinka

Miroslava Zdražilová, 739 322 851

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích

s

Město Kunovice

Nám. Svobody 361, Kunovice

Monika Kadrnálová, 572 549 999

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích, součinnost při realizaci tripů

s

Městské kulturní středisko Holešov, p. o.

Nám F.X. Richtra 190, Holešov

Zuzana Doležalová, 573 395 344

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích

Doklad

Název/Jméno partnera

Adresa

Kontaktní osoba

Typ subjektu

Charakter součinnosti

s

Městský dům Elektra Luhačovice

Masarykova 950, Luhačovice

Eva Kalužíková, 577 133 980

IC, Smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích

s

Obec Horní Lideč

Horní Lideč 292

 

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích

s

Obec Strání

Na kopci 321, Strání

Barbora Macková, 572 695 240

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích, statistika

s

Obec Tlumačov

Nádražní 440, Tlumačov

Renáta Nelešovská, 577 929 023

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky,

s

Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

Hana Patková, 572 525 529

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS, statistiky, účast na veletrzích, součinnost při realizaci tripů

s

Služby obce Valašská Bystřice p. o.

Valašská Bystřice 181

Lucie Stiborová, 571 759 716

IC, smlouva

Webová prezentace, editace CMS,

s

Obec Horní Lideč

Horní Lideč 292

Josef Tkadlec, starosta, 724 179 014 Lucie Manová, 732 839 599

M
emailová komunikace

Účast na veletrzích, konzultační činnost k projektům a marketingu, součinnost při tripech a prezentacích. Webová prezentace, editace CMS

s

Město Luhačovice

nám. 28.října 543, Luhačovice

Marie Semelová, starostka, 577 197 420

M
smlouva

Podpora kongresové turistiky, spolupráce při zajišťování seminářů a konferencí, funkce IC, statistiky, funkce IC, statistiky.

S

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Tomáš Gross, 739 503 636

M
smlouva

Podpora kongresová turistiky, součinnost při zajišťování tripů, konzultační činnost k marketingu. Funkce IC, statistiky.

 

 

Doklad

Název/Jméno partnera

Adresa

Kontaktní osoba

Typ subjektu

Charakter součinnosti

s

Statutární město Zlín

Náměstí Míru 12, Zlín

Pavla Julinová, 577 630 271

M
smlouva, emailová komunikace

Člen poradního sboru ředitele, partner při realizaci veletrhů, konzultační činnost k marketingu. Smlouva o spolupráci – kongresová turistika. Webová prezentace, editace CMS, statistika

s

Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s.

Bzové 325
756 05 Karolinka

Alena Vašutová, vedoucí, 604 824 274; 571 644 027

NS
smlouva, e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů, účast na veletrzích, konzultační činnost v marketingu, tvorbě tiskovin, webová prezentace, editace CMS

s

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s.

J. A. Bati 5520, Zlín

Martin Peterka, 577 043 904

NS
e-mailová komunikace,

Tvorba produktové nabídky kulturního turismu, spolupráce v marketingu, účast na veletrzích.  CCRVM je zakládajícím členem EKSCM

s

Kroměřížsko, sdružení pro cestovní ruch, z. s.

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Ivana Kozáková, Ivana Kozáková, 
720 937 488

NS
smlouva

Spolupráce při realizaci tripů, účast na veletrzích, konzultační činnost v marketingu, tvorbě tiskovin, webová prezentace,

s

Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Vavrečkova 5260

 

NS
smlouva

Partnerství při realizaci projektů v česko-slovenském příhraničí

s

Univerzita T. Bati ve Zlíně

FAME UTB, Mostní 5139, Zlín

Doc. Zuzana Tučková, 57 603 2083

NS
Smlouva

Spolupráce v oblasti vzdělávání (Smlouva o realizaci praxí), konzultační činnost v oblasti marketingu, spolupráce při realizaci seminářů a konferencí

s

Lázně Luhačovice, a. s.

Lázeňské náměstí 436, Luhačovice

Jiří Dědek, generální ředitel, 577 682 111

P
e-mailová komunikace, smlouva

J. Dědek je předsedou správní rady CCRVM. Spolupráce při realizaci tripů, konzultační činnost v marketingu, účast na veletrzích, seminářích.

s

Rallye Zlín

Hornomlýnská 3715, Zlín

Jan Regner, 602547997

P
smlouva

Spolupráce při realizaci tripů, účast na veletrzích, konzultační činnost v marketingu, tvorbě tiskovin, webová prezentace, účast na eventech

 

Doklad

Název/Jméno partnera

Adresa

Kontaktní osoba

Typ subjektu

Charakter součinnosti

e

Město Holešov

Masarykova 628

Rudolf Seifert, starosta, 724 030 893

M
emailová komunikace

Účast na veletrzích, spolupráce při realizaci tripů, spolupráce při organizování seminářů a konferencí. Funkce IC, statistiky, tiskové zprávy

e

Město Vsetín

Svárov 1080, Vsetín

Helena Volková, 571 491 513

M
emailová komunikace

Účast na veletrzích, podpora tvorby tiskovin, součinnost při zajišťování seminářů a konferencí, konzultant

e

Město Kroměříž

Velké náměstí 115, Kroměříž

Pavel Zrna, tel.: 573 321 222, mob.: 723 680 737 
pavel.zrna@mesto-kromeriz.cz

M
e-mailová komunikace

Člen poradního sboru ředitele, spolupráce při realizaci tripů, partner marketingových projektů. Funkce IC, statistiky, tiskové zprávy

e

14/15 Baťův institut

Vavrečkova 7040, Zlín

Alena Babicová, 736 505 513 

NS
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci seminářů a konferencí, spolupráce při realizaci tripů, tvorba produktů a eventů

e

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Sněmovní náměstí 1
Kroměříž

Martin Krčma, kastelán, 573 502 015, 725 173 391,
Kateřina Tomečková, ved. Oddělení, 573 502 061, 724 663 700

NS
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci projektů, spolupráce při realizaci tripů, konzultační činnost v marketingu, spolupráce při realizaci tiskovin

e

Archeoskanzen Modrá

Modrá 170

Lubomír Sláma, ředitel 724178591

NS
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci projektů, spolupráce při realizaci tripů, konzultační činnost v marketingu, spolupráce při zajišťování seminářů

e

Baťův kanál o. p. s.

Zámecká 2
698 13 Veselí nad Moravou

Vojtěch Bártek, ředitel, 518 325 330

 

NS
e-mailová komunikace

V. Bártek je externím konzultantem pro CR. Účast na veletrzích, spolupráce v oblasti marketingu

Doklad

Název/Jméno partnera

Adresa

Kontaktní osoba

Typ subjektu

Charakter součinnosti

e

Filmový uzel Zlín

Filmová 689
760 01 Zlín

Jiří Madzia,
+420 720 946 663

NS
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů, spolupráce při tvorbě produktů, PR, konzultační činnost v marketingu

e

Muzeum Kroměřížska

Velké náměstí 38
767 11 Kroměříž

Jiří Stránský (ředitel)
573 343 298, 603 528 118

NS
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů a eventů.

e

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu

Palackého náměstí 293 Uherské Hradiště

Ing. Ivan Mařák, tel. 774 250 750

NS
e-mailová komunikace

Účast na veletrzích, spolupráce v oblasti marketingu

e

Spolek přátel hradu Lukova

763 17 Lukov,  č. e. 38,

Ing. Jiří Holík, Předseda Spolku přátel hradu Lukova, 608568142, holik.sphl@seznam.cz

NS
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů, spolupráce při tvorbě produktů, PR, konzultační činnost v marketingu

e

Živá voda Modrá

Modrá 233, pošta Velehrad

Ing. Jiří Kroča, 777 613 246

NS
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů.

e

Balony.eu,s. r. o.,  Břestek

Balon Centrum 316

Libor Staňa, majitel, 571 117 515,  774 155 017

P
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů a eventů, konzultační činnost v marketingu

e

Hamboat, půjčovna lodí Spytihněv

Sídlo: U Jezu 1413
686 03 Staré Město 

Michal Hampala, 724 750 753

P
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu

e

Hotel Černý Orel v Kroměříži

Velké náměstí 24, Kroměříž

Boris Zubík, 573 332 769

P
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu, poskytování zvýhodněných cen za služby

Doklad

Název/Jméno partnera

Adresa

Kontaktní osoba

Typ subjektu

Charakter součinnosti

e

Hotel Skanzen, Modrá

Skanzen Modrá s.r.o.
Modrá 227, 687 06 Velehrad

Josef Hájek,  572 508 03

P
e-mailová komunikace

J. Hájek je konzultantem pro marketing. Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu, poskytování zvýhodněných cen za služby

e

Hotel U Zlatého kohouta v Kroměříži

Velké náměstí 21, Kroměříž,

Ivana Hronovská, 571 891 488, Jaromír Vystrčil 602 777 775

P
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu, poskytování zvýhodněných cen za služby

e

Penzion Pod starýma Horama, Boršice

Boršice 746

Petr Gottwald, 730 898 275

P
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu

e

R. Jelínek, a. s.

Razov 472, Vizovice

Vladimír Darebník, 577 686 120

P
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu, spolupráce při organizování seminářů

e

REC group Staré Město

Brněnská 1372
686 03 Staré Město

Petra Polášková, 724 418 510

p
e-mailová komunikace

Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu, spolupráce při organizování seminářů a konferencí

e

Resort Valachy Velké Karlovice

HP Tronic, s. r. o. Zlín

Tomáš Blabla, ředitel, 602 792 186

P
e-mailová komunikace

T. Blabla je členem správní rady CCRVM. Spolupráce při realizaci tripů,  konzultační činnost v marketingu

e

Rožnovský pivovar, Rožnov p. Radhoštěm

Rožnovský pivovar
Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Jaromír Beneš, 606 370 416
Libor Cabák, 604 717 301

P
e-mailová komunikace

L. Cabák je konzultantem pro marketing. Spolupráce při tvorbě produktů, účast na veletrzích, spolupráce při realizaci tripů.