Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty“
  • Název Projektu: Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje projekt společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región.

  • Číslo Projektu: CZ/FMP/6c/04/045
  • Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je seznámit obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu se zajímavými místy, spojenými s významnou rodinou česko-slovenské historie - s rodinou Baťů, a s jejich kulturním a historickým odkazem prostřednictvím šetrného turismu. Cílem je motivovat k návštěvě a poznávání těchto míst a tím i k prohloubení zájmu o společnou historii. Plánované aktivity projektu, tj. vytvoření propagační tiskoviny a následná propagace těchto míst, přispějí nejen ke zvýšení atraktivity daného příhraničního regionu, ale zároveň zvýší povědomí o známých i méně známých přírodních a kulturních cílech, které jsou s daným tématem spojeny. Realizací projektu dojde k vytvoření udržitelného produktu cestovního ruchu, zvyšujícího atraktivnost přírodního a kulturního dědictví.

 

Oba partneři vnesou do projektu své odborné zkušenosti a znalosti. Všechny aktivity na sebe navazují a navzájem se doplňují. Na aktivitách se budou podílet oba partneři. Jedná se o tyto aktivity:

Analýza území a vytvoření databáze míst spojených s rodinou Baťů – předpokládáme sesbírání alespoň 20 míst, která budou splňovat spojení s rodinou Baťů. Bude se jednat o analýzu území, sběr dat a tvorba databáze těchto míst. Tato aktivita bude sloužit jako podklad pro tvorbu produktu ve formě propagační tiskoviny. Rozhodnutí, zda bude vydána brožura o velikosti A5 nebo soubor letáků  formátu DL vzejde z provedené analýzy území, kdy bude jasno jaká místa jsou spojena s rodinou Baťa a jakým způsobem bude tato místa vhodné propagovat - zda formou brožury či souborem letáků.

Aktivita propagační tiskovina – bude vydán tištěný propagační materiál v počtu 10000 ks, který bude sloužit jako průvodce na známá i méně známá místa. Propagační tiskovina bude mít za úkol propojovat tato místa a nalákat k návštěvě těchto míst a k poznání kulturního a historického dědictví. Tiskovina bude distribuována do IC v obou krajích, do dotčených míst, která vzejdou z analýzy.

Aktivita marketingová kampaň – na podporu zvýšení atraktivity bude realizována marketingová kampaň, jejímž cílem bude ukázat kulturní a historický odkaz „batismu“ s akcentem zejména na cíle, místa, která s rodinou Baťů souvisí. Kampaň by měla být tvořena zejména inzercí v tištěních médiích 2 ks , PR články 2 ks v tištěných médiích, on- line kampaň – bannerové nosiče a PR on line články  2 ks a facebooková kampaň (14 dnů).

V průběhu realizace projektu jsou plánované veřejné zakázky, které budou realizované v souladu se Zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podmínkách Fondu malých projektů. Bude se jednat konkrétně o následující zakázky:

VZ č.1 – Tvorba produktu ve formě propagační tiskoviny 

  • Výše finanční podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje: 22.115,40 Eur

Částka ze zdrojů EU (EFRR): 18.798,09 Eur (85%)

Výše spoluúčasti žadatele: 3.317,31 Eur (15%)

 

  • Harmonogram realizace projektu: 1.9.2020 – 30.6.2021

Dne 30. 10. 2020 byla vypracována „Analýza lokalit a turisticky zajímavých míst spojených s působením firmy Baťa v ČR a na Slovensku s důrazem na Zlínský kraj a Trenčínský Kraj“ jako prvotní dokument v rámci projektu.