Realizáciou mikroprojektu sa zabezpečí nielen propagácia využiteľnosti oblasti pre športovo - rekreačné účely, ale i kultúrneho dedičstva nielen na území cezhraničných partnerov, ale bude mať dopad aj na širšie okolie. Vďaka informáciám obsiahnutých v mapách budú možnosti cykloturistiky na oboch stranách hranice ľahšie sprístupnené nielen obyvateľom, ale aj turistom z rôznych krajov. Pre českého partnera je prínosom samotná prezentácia a propagácia aktivít uvedených v projekte.

Mikroprojekt je smerovaný na podporu cykloturistiky, ktorá je aj v prihraničí veľmi obľúbená. Rozvoj cykloturistiky podporuje domáci aj preshraničny cestovný ruch, vydaním cyklomáp sa cykloturista dobre zorientuje v teréne a naplánuje si svoju trasu vopred. Budovanie partnerstva medzi TSK a CCRVM sa vytvorí predpoklad na realizáciu podobných aktivít do budúcnosti.

Výstupom projektu sú cyklomapy prihraničia a zborník prednášok z konferencie „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla." TSK a CCRVM majú záujem na rozvoji cykloturistiky na svojom území, preto budú pokračovať vo vzájomnej spolupráci, najmä v spoločných pracovných stretnutiach zameraných napr.: na aktualizácii mapových podkladov alebo návrh nových cykloturistických trás. Pracovné stretnutia boli na pravidelnej báze raz za pol roka.  TSK má vo svojej organizačnej štruktúre pozíciu cyklokoordinátora, ktorý tieto stretnutia zorganizoival. Dané cyklomapy sú distribuované na veľtrhoch cestovného ruchu, veľtrhoch zameraných cielene len na cykloturistiku a prostredníctvom turistických informačných centier.

Aktivity projektu prispievajú k vzájomnému informovaniu verejnosti, k lepšej komunikácii oboch krajov, ako aj subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Rozvoj cykloturistiky prispeje k zvýšeniu návštevnosti oboch krajín, spoznávanie kultúrnych a prírodných pamiatok. TSK nemá vydané žiadne cykloturistické mapy, cyklomapy boli vydané len dielčie charakterizujúce malé územie, prípadne nejaké maľované mapy. TSK nemal dosial detailne spracované cyklomapy označených cykloturistických trás na svojom území. Na území TSK je 1400 km vyznačených cykloturistických trás a je veľký dopyt od verejnosti, aby boli dostupné cyklomapy, ktoré by využívali na svojich cyklotúrach.