Cieľom projektu je vypracovanie podkladového materiálu (predprojektovej štúdie) k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických cestičiek na českej strane v prihraničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK), predovšetkým vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva - Vlára – Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy je partnerem projektu, jehož realizátorem byl Euroregion Bílé-Biele Karpaty. Projekt byl ukočen.

Región Biele Karpaty sa v spolupráci s českými partnermi venoval na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty posledné roky výlučne viacerými „mäkkými“ projektmi rozvoju cykloturistiky. Až vďaka spolupráci s odborníkmi z Trenčianskeho samosprávneho a Zlínskeho kraja na Programovom dokumente cezhraničnej spolupráce v území ER BBK na roky 2014-2020 bolo rozhodnuté zaradiť do ďalšieho rozvoja územia systematické budovanie národnej a cezhraničnej cyklodopravy na európskej úrovni.

Cyklistická doprava ako jedna z foriem zdravej a ekologickej dopravy, je rovnocenným druhom dopravy v mnohých krajinách Európskej Únie. Horšia situácia je na Slovensku, konkrétne aj v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Z 276 obcí a miest TSK nie je ani jedna obec či mesto, ktoré by sa mohlo pochváliť rozvinutou cyklistickou infraštruktúrou. Toto možno povedať aj o extraviláne miest a obcí, absentuje tu vzájomné prepojenie segregovanou cyklistickou infraštruktúrou. To má za následok časté dopravné nehody, resp. strety cyklista – motorové vozidlo. Niektoré mestá v TSK majú len neucelené torzá cyklistických chodníkov alebo slabo viditeľné vodorovné dopravné značenie, ktoré neposkytujú žiaden priestor pre komfortné a bezpečné využívanie na dochádzanie do práce, či do škôl. Trenčiansky samosprávny kraj je bohužiaľ na chvoste v ich počte s pomedzi všetkých samosprávnych krajov.

Zlínsky kraj je na tom podstatne lepšie. Existuje tu pomerne hustá sieť cyklotrás a cykloturistických trás, problémom je ich prepojenie na slovenskú sieť cyklotrás. Cyklotrasa BEVLAVA (Bečva – Vlára – Váh)  je uceleným zámerom mikroregiónu Hornolidečska, Južného Valašska a slovenských partnerov. Cieľom projektu je vybudovanie spojitej cyklotrasy o dĺžke 50 km + cca 100 km (Vážska cyklotrasa), ktorá prepojí obe prihraničné oblasti a zaistí ako obyvateľom, tak návštevníkom veľmi kvalitné a príjemné nemotorové dopravné spojenie. Táto cyklotrasa medzinárodného významu vedie nádherným údolím rieky Vláry a prekonáva masív Bielych Karpát. Vďaka svojej terénnej náročnosti je veľmi vhodná pre všetky vekové kategórie.

V rámci širších vzťahov je vzájomné prepojenie Bečvy – Vláry – Váh s cyklotrasou popri Baťovom kanáli z Kroměříža do Hodonína.